เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ???????? ???????   

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)          ของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

สถิตย์  ศิริธรรมจักร ปี พ.ศ. 2557

………………………..

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นหน่วยงานส่วนกลางมีสำนักงาตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง   จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา  ดำเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนภารปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ส่วนมากจะเป็นภารหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  ประกอบด้วยจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู มีสถานศึกษาทุกสังกัด 2,560 แห่ง จำแนกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 2,223 โรง โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 137 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  20 แห่ง สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา 7 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  54 แห่ง สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 54 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพุทธศาสนา 49 แห่ง สถานศึกษาสังกัด ตชด. 14 แห่ง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1 แห่ง วิทยาลัยพยาบาล 1 แห่ง เขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด  และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานศึกษาทุกสังกัด 3,702 แห่ง จำแนกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3,176 โรง โรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 243 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  31 แห่ง สถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา 14 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  78 แห่ง สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 104 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพุทธศาสนา 49 แห่ง สถานศึกษาสังกัด สถานศึกษาสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1 แห่ง วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ 2 แห่ง

จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2556 พบว่า ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย คือ สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองการประเมินคุณภาพรอบสามจำนวน 8,058 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.54  (สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556 : 10) โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,985 แห่ง ได้รับการรับรอง 5,690 แห่ง และไม่ได้รับการรับรอง 2,295 แห่ง ซึ่งเหตุผลที่ทำให้สถานศึกษาเหล่านี้ไม่ได้รับรองมาตรฐาน เนื่องจาก ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) อยู่ในระดับต่ำ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2557: 7-15)

จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาที่ผ่านอยู่ในระดับต่ำในทุก ๆ ด้าน ผู้ศึกษาในฐานะผู้กำกับ ดูแล และติดตามนโยบายทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ทางรัฐกำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET เป็นรายจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  ของนักเรียนชั้น ป. 6,ม. 3 และ ม.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ของนักเรียนชั้น ป.6ป. 6,ม. 3 และ ม.6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2555

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. การเปรียบเทียบ  หมายถึง  การนำคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน ป.6, ม3, ม.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 จากสำนักทดสอบแห่งชาตินำมาหาความแตกต่างของคะแนนที่นักเรียนสอบได้เป็นรายจังหวัด และรายเขตตรวจราชการ เป็นค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

4.การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  หมายถึง  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (อังกฤษ: National Educational Test) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอดของผู้เรียนที่ต้องการวัดผ่านการจัดการทดสอบในระดับชาติ โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ

5.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่จัดให้เด็กตั้งแต่ระดับกอนวัยเรียนไปจนถึงชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

6.นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ในชั้น ป.6, ม.3, และ ม.6

7.เขตตรวจราชการ หมายถึง  การแบ่งเขตพื้นที่จังหวัดในประเทศไทย ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนำ สืบสวนสอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ

8.เขตตรวจราชการที่ 10  หมายถึง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี  บึงกาฬ  หนองคาย  เลย และหนองบัวลำภู

9.เขตตรวจราชการที่ 12  หมายถึง  พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์

  1. คะแนน  หมายถึง  จำนวนคะแนนรวมของนักเรียนที่ทำได้จากการทดสอบการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายจังหวัดที่สำนักทดสอบแห่งชาติประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 ออกเป็นค่าร้อยละ
  2. คะแนนเฉลี่ยเขตตรวจราชการ  หมายถึง ผลรวมคะแนนของนักเรียนที่ทำได้จากทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หารด้วยจำนวนจังหวัดในเขตตรวจราชการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ศึกษาคาดว่าหน่วยงานทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1.  หน่วยงานทางการศึกษาได้ข้อมูลทางวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.  หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ได้ข้อมูลในการพัฒนาคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

3.  หน่วยงานทีกำกับดูแลเชิงนโยบายได้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.  ผู้บริหารโรงเรียนได้มูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

5.  ครูได้ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

 

วิธีการศึกษาและวิเคราะห์

1.  วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.1        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1.1          ประชากร  ได้แก่  นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 และ 2556 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

1.1.2กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่

1.2        ตัวแปรต้นตัวแปรตาม

1.2.1          ตัวแปรต้น คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ  O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 6,ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

1.2.2           ตัวแปรตาม ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ  O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12

1.3        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้แบบบันทึกคะแนนทดสอบ

1.4        การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานทดสอบแห่งชาติเป็นรายจังหวัด เขตตรวจราชการ        เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

1.5        สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทดสอบ O-NET เป็นรายชั้น รายกลุ่มสาระภาพรวมของจังหวัด โดยใช้สถิติร้อยละ

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทดสอบ O-NET เป็นรายชั้น รายกลุ่มสาระภาพรวมของเขตตรวจราชการ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย

2.3        เปรียบเทียบข้อมูลรายจังหวัด และเขตตรวจราชการ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย

 

สรุปผลการวิเคราะห์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  พบว่า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนทดสอบต่ำว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์  เมื่อพิจารณาเป็นภาพรวมของจังหวัด จังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย  ส่วนคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเขตตรวจราชการที่ 12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น ป.6 มีคะแนนทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ จังหวัดที่คะแนนทดสอบต่ำที่สุดและควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกได้แก่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตตรวจราชการที่ 10 มีคะแนนทดสอบต่ำกว่า   ร้อยละ 50  ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด จังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกได้แก่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตตรวจราชการที่ 12    มีคะแนนทดสอบต่ำว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์  เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด จังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนาก่อนเป็นอันดับแรกได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตตรวจราชการที่ 10 มีคะแนนทดสอบต่ำกว่า   ร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด  จังหวัดที่มีคะแนนทดสอบต่ำสุดและควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกได้แก่ จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬ  ส่วนนักเรียนในเขตตรวจราชการที่ 12 มีคะแนนทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายจังหวัด จังหวัดที่มีคะแนนทดสอบต่ำสุดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกได้แก่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยสรุป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 จังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกในเขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดหนองคายกับจังหวัดเลย ส่วนในเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกได้แก่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา

1. แนวทางการแก้ปัญหา

จากผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีคะแนนทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ จึงต้องรีบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบทุกจังหวัด จึงได้กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

1.1  จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อกำหนดแนวนโยบายให้สถานศึกษาปฏิบัติ ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่าจะต้องให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม

1.2          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะต้องทำเครื่องมือทดสอบกลาง โดยจัดในรูปแบบของคลังข้อสอบ ให้สถานศึกษาในแต่ละสังกัดไปยืมทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง

1.3          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่า ศึกษานิเทศก์ต้องออกนิเทศ ให้คำแนะนำ และทดลองสอนให้สถานศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ตลอดจนหาวิธีการสอนที่หลากหลายไปชั้นในสถานศึกษา ซึ่งได้ข้อข้อสรุปว่า ศึกษานิเทศก์ต้องเป็นผู้กำกับ ให้คำแนะนำ และปรับปรุงวิธีการสอนของครู ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทุกรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กล่าวโดยสรุป  มีการกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม  จัดทำเครื่องมือการทดสอบกลาง และศึกษานิเทศก์เป็นผู้กำกับ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงวิธีการสอน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทุกรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

2.2                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.2.1    เขตตรวจราชการที่ 10  ได้แก่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย

2.2.2    เขตตรวจราชการที่ 12  ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

2.3                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2.3.1    เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย

2.3.2    เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

2.4                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.4.1    เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดเลยและบึงกาฬ

2.4.2    เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่ มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

3 .  ผลการพัฒนา

จากการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2555  ซึ่งผลการพัฒนาจะตรวจสอบได้จากคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีการศึกษา 2556  ผลการพัฒนาเป็นดังนี้

3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนทดสอบปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555  แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตตรวจราชการที่ 10 มีคะแนนทดสอบเพิ่มขึ้น ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตตรวจราชการที่ 12 โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนทดสอบปีการศึกษา 2556 ลดลงจากปีการศึกษา 2555 โดยเฉพาะจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนทดสอบปีการศึกษา 2556 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555  แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

319870
TodayToday7
YesterdayYesterday13
This WeekThis Week215
This MonthThis Month985
All DaysAll Days319870