ขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุน Mizuho Asian Fund

โดยธนาคาร Mizuho Bank,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ รวม ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย

เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน

มีความทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แนบมาพร้อมนี้เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ

กองทุน Mizuho Asian Fund  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรุณาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ และส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามกำหนดเวลา

๒. การจัดส่งใบสมัครให้ส่งทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฉบับสมบูรณ์ โดยตรงที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๐  เลขที่ ๑๐๐/๖  หมู่  ๔  ถนนนิตโย  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

๔๑๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 10:26 น.