Mission พิมพ์
เขียนโดย ???????? ???????   

พันธกิจ (Mision)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

 

1. ขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

4. สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

5. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:38 น.