Role พิมพ์
เขียนโดย ???????? ???????   

อำนาจหน้าที่ บทบาท

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

3. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

6. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา

7. ดำเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

8. เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนภารปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:38 น.