Structure พิมพ์
เขียนโดย ???????? ???????   

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 แบ่งได้ดังนี้

 

1. กลุ่มอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการองค์กร  การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งานเลขานุการสำนักงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่ งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มติดตามและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  การประสานเครือข่าย การตรวจราชการและสนับนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับสภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา งานฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:37 น.