Value พิมพ์
เขียนโดย ???????? ???????   

ค่านิยมร่วม สำนักงานศึกษาธิการภาค10

ค่านิยม  TEAM  WINS

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม  หมายถึง  บุคลากรมีความสามัคคี ประสานงานกัน ทำงานเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎหมายที่มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

E = Equality  of  Work ความเสมอภาคในการทำงาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

A = Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ตระหนักในความรับผิดชอบ  พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ  สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้  รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

M = Moral  and  Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

W = Willful  ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  เต็มความรู้  เต็มความสามารถ  และเต็มเวลา  เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  หมายถึง บุคลากรมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

N = Network  and  Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง บุคลากรยิ้มแย้มต่อกันและกัน  กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี รวมทั้งการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ

S = Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร  พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 09:47 น.