เอกสารการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาระดับภาคการศึกษา‏

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ.๗ เพียงใด
 

การตรวจราชการ ปี 2560-2561Designed by:

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
ศธภ.๑๐ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยในส่วนของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 10 ประกอบด้วย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10 เป็นรองประธานคณะทำงาน นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 10 นายธีรพงษ์ สารเสน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นายรอง ปัญสังกา ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายภิญญู ภูริศรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายประกอบ จันทรทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงาน นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นายวรวุฒิ ดำขำ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนางสาวชุลีวรรณ คามเขต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 
งบทดลอง ศธภ.10 ประจำเดือน มีนาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

งบทดลอง ศธภ.10 ประจำเดือน มีนาคม 2560

เอกสารแนบ

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดอุดรธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

วันที่ 30 มี.ค. 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดเข้าประชุมรังฟังนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสังกัด และเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ของนักศึกษา วิยาลัยสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 
ศธภ.๑๐ นายสุรพงษ์ จำจด ผตร.ศธ. ตรวจราชการ จ.หนองคาย. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

วันที่ 29 มี.ค. 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ครู อาจารย์ ทุกสังกัด รวมทั้ง อบจ. ร.ร.เอกชน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

บ่าย วันที่ 29 มี.ค. 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตร "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560" ณ หอประชุม กศน.อำเภอเมืองหนองคาย และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษขยะของนักเรียนนักศึกษา

เย็น วันที่ 29 มี.ค. 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในนโยบาย "โครงการเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.สระใคร จ.หนองคาย

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อธิปัตย์ ภูมิทอง   

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ทุกสังกัด เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

บ่าย วันที่ 28 มี.ค. 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ กศน.อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน ด้วย

เวลา 16.30-18.10 น. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ปี 2560 รอบที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และ กศน.จังหวัดบึงกาฬ

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 09:44 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 66

ผังผู้บริหารระดับสูง

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรพงษ์ จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. ธีรพงษ์ สารเเสน

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10

สถิติผู้เยี่ยมชม

332408
TodayToday74
YesterdayYesterday97
This WeekThis Week171
This MonthThis Month534
All DaysAll Days332408