Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เป็นวิทยากร ในพิธีปิดการประชุม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ วิทยากรได้แก่ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เป็นวิทยากร

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี
ดร.ระ
ภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรของ ศธภ.10 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี และผ่านทางระบบออนไลน์ (
Google Meet)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน่การศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีบุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามวัดป่าบ้านโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการ โดยกระบวนการCIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พังโคน และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ข่าวสารจากกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เป็นวิทยากร ในพิธีปิดการประชุม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ วิทยากรได้แก่ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เป็นวิทยากร

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ จากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 2) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และ 3) บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 40 คน
– วิทยากรในการประชุมฯ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และคณะ และ
3. ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

MORE>>

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้มอบนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการสุ่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายฯ ดังกล่าว ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดเลย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่ง ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้ให้หลักการทำงานโดย ยึดหลักราชการ ประสานความร่วมมือ ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยเมตตาธรรม.

เพิ่มเติม>>

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุมคณะกรรมการ สรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม google meet รับสมัครวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo10.moe.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0 4218 0661 ต่อ 151

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานทำความสะอาด (หญิง) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 4 คน และผู้นิเทศ 3 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยวิธีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  300  คน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุม Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ 2) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการดังกล่าว ผ่านระบบ Zoomณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย) เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดในพื้นที่ จำนวน 25 ราย โดยการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมสังเกตการณ์ประชุม ผ่านระบบ Google meet.

ข่าวสารจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสนับสนุนการตรวจราชการ

อ่านต่อ…https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osmie10&set=a.3670881882965724

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตามตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ.

เรื่องล่าสุด
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ