Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รองนายกรัฐมนตรี​ (นายวิษณุ​ เครืองาม)​ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 เมษายน 2564 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทยสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนมีความภาคภูมิใจ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายศักดิ์ดา จำปาหอม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี   ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนนวน 25 คน

อ่านต่อ

ข่าวสารจากกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ จากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 2) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และ 3) บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 40 คน
– วิทยากรในการประชุมฯ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และคณะ และ
3. ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

MORE>>

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้มอบนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการสุ่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายฯ ดังกล่าว ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดเลย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่ง ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้ให้หลักการทำงานโดย ยึดหลักราชการ ประสานความร่วมมือ ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยเมตตาธรรม.

เพิ่มเติม>>

 วันที่ 17 พ.ย. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศธภ.10 โดยมี นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรของ ศลยก. จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ได้มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการบูรณาการงาน การทำงานร่วมกัน งานที่ทำต้องดีกว่าเดิม ให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข.

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนมีความภาคภูมิใจ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายศักดิ์ดา จำปาหอม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านดงอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณนายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นี่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายปฐมพงษ์ สมอฝาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2557 ผลการประเมินสรุปได้ว่า กศน.อำเภอนาด้วง มีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านปริญญา ตันสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอนาด้วง ผู้บริหารคณะครู ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ข่าวสารจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสนับสนุนการตรวจราชการ

อ่านต่อ…https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osmie10&set=a.3670881882965724

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตามตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ.

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

More>>

วันที่ 24 สิงหาคม 2563นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ออกกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ การกำกับ ติดตามครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตอบข้อซักถาม และให้ข้อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป.

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 และรับฟังปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี นายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และคณะให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

เรื่องล่าสุด
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.230.143.40
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10