Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561

ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

คลิก>> ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

 

คลิก>>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

 

คลิก>> ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ป.6

ม.3

ม.6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ (V-NET)

ปวช.3

ปวส.2

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.212.120.195
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference