Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

บทบาทหน้าที่

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ 19/2560

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
  2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
  3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
  5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference