Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

บุคลากร

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ศึกษาธิการภาค 10


(ว่าง)

รองศึกษาธิการภาค 10


นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)


กลุ่มอำนวยการ

นายวานิตย์  สิมงาม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(ว่าง)

น.ส. ณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นายวุฒิชัย  วงค์ภูธร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส. ภัคพิชชา  ภูมิเพ็ง

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

นายวีรศักดิ์  แน่นอุดร

พนักงานบริการ บ2

(ช่วยราชการ)

นางจินตนา  ธงสี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางอิงอร  ศรีอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี


กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

น.ส. น้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

(ว่าง)

น.ส. สาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

น.ส. ลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

นางสกุลรัตน์  ธรรมแสง 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ

น.ส. วีณา  เพชรบ่อแก

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/

ชำนาญการ


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชูเกียรติ  พาเทียมนิติกรชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภัฎ มูลศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกรปฏิบัติการ

น.ส. นิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส. นิดาพร  แสงศิลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาการศึกษา

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

น.ส. สุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

(ไปช่วยราชการ ศธภ.13)

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

น.ส. ปนัดดา ฮมแสน

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ


กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

น.ส. ศุภินันท์  ศรีภูธร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  น.ส. กัลมสรณ์  วงศ์พิสมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ น.ส. สาธิตา สิมงามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ