บุคลากร

นายธีรพงษ์  สารแสน
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

 

 

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายวรพล  แสนโยธะกะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

 

 

 

 

 

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

 

 

 

 

 

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส 3

 

 

 

 

 

 

 

นางจินตนา  ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุพิชญา สุพรมอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดใจ  เหง้าเทศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ  พาเทียม

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นายภรภัทร มีสิงห์

นิติกร ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกร ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นายวานิตย์  สิมงาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

(ไปช่วยราชการสำนักโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.)

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.225.194.144
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :