Regional Education Office No.10

นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากร

นายธนู  ขวัญเดช

ศึกษาธิการภาค 10

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นายปรีดี  ภูสีน้ำ

รองศึกษาธิการภาค 10

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

 

 

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

 

 

กลุ่มอำนวยการ

นายวานิตย์  สิมงาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

(ว่าง) (ว่าง)

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวภัคพิชชา  ภูมิเพ็ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

นายวีรศักดิ์  แน่นอุดร

พนักงานบริการ บ2 (ช่วยราชการ)

 

นางจินตนา  ธงสี

นักจัดการงานทั่วไป

นางอิงอร  ศรีอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี

 

นายภูริทัต  ภู่ทวี

พนักงานขับรถยนต์

นางรัตนา ศรีตะบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

(ไปช่วยราชการ สป.ศธ.)

 

(ว่าง) (รอคืนอัตราว่าง)

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

น.ส.สาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายชูเกียรติ  พาเทียม

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภัฎ มูลศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิดาพร  แสงศิลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

(ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) (ว่าง)

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

 

(ว่าง)

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  นางสาวกัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสาธิตา สิมงาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

 

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.232.146.10
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10