Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

บุคลากร

 

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ศึกษาธิการภาค 10

 

 

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

 

 

กลุ่มอำนวยการ

นายวานิตย์  สิมงาม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

(ว่าง)

นางสาวณัฐธยาน์  เทศศรีเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวภัคพิชชา  ภูมิเพ็ง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 

นางสาว

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

นายบุญวัฒน์  ไชยคำจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายกิตติ  กลั่นไพรี

พนักงานพิมพ์ ส3

นายวีรศักดิ์  แน่นอุดร

พนักงานบริการ บ2 (ช่วยราชการ)

 

นางจินตนา  ธงสี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางอิงอร  ศรีอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี

 

นายภูริทัต  ภู่ทวี

พนักงานขับรถยนต์

นางรัตนา ศรีตะบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

(ว่าง)

นางสาวสาวิตรี  ขำผิวพรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีหาบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสกุลรัตน์  ธรรมแสง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายองอาจ  ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายชูเกียรติ  พาเทียม

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภัฎ มูลศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายกิตติศัพท์  พ้องเสียง

นิติกรปฏิบัติการ

 

นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนิดาพร  แสงศิลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นายเอกพงษ์  จริงจิตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

(ไปช่วยราชการ ศธภ.13)

นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวัทนา  พลางวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายดอน  รูปสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา ฮมแสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางศิริพร  แสนกรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

 

นางจุฑารัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  นางสาวกัลมสรณ์  วงศ์พิสมล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสาธิตา สิมงาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.220.231.235
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10