Regional Education Office No.10

นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.232.146.10
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10