Regional Education Office No.10

นายธนู  ขวัญเดช
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

 

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา
  2. นโยบายการตรวจราชการของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
  5. นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561
  6. ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
  7. คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 1

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2561 รอบที่ 2

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.232.146.10
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10