Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับภาค

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยวิธีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  300  คน

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ