admin_reo10

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผอ.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดธานี

ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายวีระพจน์ ปรีพูล รอง ผอ. เทคนิคอุดรธานี
นายธีรารัตน์ ตันศิลา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
นางนวลฉวี ภูดิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ครู
นายไมยมิตร ป้องวิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.อุดรธานี
นางสาวบังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดอุดรธานี
นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุดรธานี
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดร เขต 1
นางธาราวดี อ่อนสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
นายองอาจ วงศ์ภูมี ครู ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์ มรภ.อุดรธานี
ดร.กศิพัฎญ์ ทองแกม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนจากบริษัท สแตนดาร์ดพลัส จำกัด
ผู้แทนจากโรงงาน ไทยมันสำปะหลัง จำกัด

@ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์)

คณะทำงานโครงการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

@ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง กลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

More>>

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายไพศาล วุฑฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นคราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาคในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาค (Demand และ Supply) 3) เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้เรียนที่เรียนต่อสายอาชีวศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำไปเป็นข้อมูลการปรับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ให้สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน เป็นกรอบสำคัญในการพัฒนาทิศทางกำลังคนในระยะ 20 ปี
กลุ่มเป้าหมายการประชุมสนทนากลุ่มครั้งนี้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. อปท. และเอกชน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. อปท. อาชีวะ และ เอกชน
กลุ่มที่ 3 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย สถานประกอบกา ผู้แทนชุมชน จำนวน 2 คน แรงงานจังหวัด จำนวน 1 คน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า

คณะทำงานโครงการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

@ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ศธภ.14 รักษาการ ศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาคในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาค (Demand และ Supply) 3) เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้เรียนที่เรียนต่อสายอาชีวศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำไปเป็นข้อมูลการปรับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ให้สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน เป็นกรอบสำคัญในการพัฒนาทิศทางกำลังคนในระยะ 20 ปี
กลุ่มเป้าหมายการประชุมสนทนากลุ่มครั้งนี้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. อปท. และเอกชน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. อปท. อาชีวะ และ เอกชน
กลุ่มที่ 3 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย สถานประกอบกา ผู้แทนชุมชน จำนวน 2 คน แรงงานจังหวัด จำนวน 1 คน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า

คณะทำงานโครงการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

@ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุลราชธานี

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.231.228.109
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :