Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

admin_reo10

ศธภ.10 : ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ของรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รองนายกรัฐมนตรี​ (นายวิษณุ​ เครืองาม)​ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ

วันที่ 5 เมษายน 2564 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทยสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.หนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนมีความภาคภูมิใจ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายศักดิ์ดา จำปาหอม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.บ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านดงอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณนายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.บ้านหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นี่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.230.143.40
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10