Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

admin_reo10

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน/พนักงานจ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามและประเมินผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้ทรงวุฒิ ได้แก่ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผอ.เขี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก /ดร.ภิญโญ ทองเหลา
ผอ.โรงเรียนหนองแวงวิทยา และ ดร.บุญมี ก่อบุญ ข้าราชการบำนาญ    ติดตามและประเมินผลการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
านการศึกษาณ โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคี จังหวัดบึงกาฬ  # พบว่า มีแนวทางในการขับเคลื่อนสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษา โดยมีการสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน สร้างแกนนำนักเรียน
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับโครงการด้วยรักและห่วงใย และกิจกรรม/โครงงานต่างๆ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน
ได้รับรางวัลมากมายเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจยกย่อง ชมเชย ส่งผลให้โรงเรียน ชุมชนมีพลเมืองที่มีความประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

 

 

 

 

ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์เกษมอาคารราชวัลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ​ กรุงเทพฯ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ศรร. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.220.231.235
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10