Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

การประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ศึกษาธิการภาค 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน่การศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีบุคลากรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุม Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ 2) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการดังกล่าว ผ่านระบบ Zoomณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศึกษาธิการภาค 10 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามวัดป่าบ้านโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการ โดยกระบวนการCIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พังโคน และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ