admin_reo10

โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศสนุวงศ์ ศธภ. 10

วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนาคารา โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษา จำนวน 400 คน

More>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศฯ Coaching Teams

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณาราย อ.เมือง จ. อุดรธานี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ได้แก่ นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ และ ดร.ไพศาล แน่นอุดร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 35 คน และบุคลากรจากสำนักงานศึกษา ธิการภาค 10

More >>

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผอ.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดธานี

ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายวีระพจน์ ปรีพูล รอง ผอ. เทคนิคอุดรธานี
นายธีรารัตน์ ตันศิลา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
นางนวลฉวี ภูดิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ครู
นายไมยมิตร ป้องวิชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.อุดรธานี
นางสาวบังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดอุดรธานี
นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.อุดรธานี
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุดรธานี
นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดร เขต 1
นางธาราวดี อ่อนสำอาง ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
นายองอาจ วงศ์ภูมี ครู ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
กลุ่มที่ 3 หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์ มรภ.อุดรธานี
ดร.กศิพัฎญ์ ทองแกม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนจากบริษัท สแตนดาร์ดพลัส จำกัด
ผู้แทนจากโรงงาน ไทยมันสำปะหลัง จำกัด

@ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์)

คณะทำงานโครงการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวานิตย์ สิมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

@ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง กลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.170.76.39
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :