Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยอาจารย์สุรเวท สุกทน นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ นายเอกพงษ์ จริงจิตร และนายเวียงชัย ศรีพรหมษา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการสัญญา ศรีหริ่ง และคณะครู นำเยี่ยมชมสถานที่ และห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยทางโรงเรียนกำลังพัฒนาและปรับปรุงให้ม่ความเหมาะสม เพื่อเตรียมการรับเสด็จต่อไป

>>More

ศธภ.10 จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2. ดร.อภิชาติ ศรีชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 3. ดร.รุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 4. อาจารย์ทศพร วรวงศ์เทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 5. ผู้อำนวยกรสุรศักดิ์ เพียสุระ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 6. รองผู้อำนวยการทองจันทร์ ประทุมโฉม วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะผู้อนวยการกลุ่มทุกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งนักวิชาการศึกษาจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

>>More

ประชุมพิจารณางบลงทุนฯ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และนางภัทรนิษฐ์ แดงสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจัหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กทม.

>>More

ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงนบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรจากจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More

ศธภ.10 : นายสุรพงษ์ จำจด ผตร.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน Open House

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหาร กศน. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.172.217.174
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ