Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธภ.10

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

>>More

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 , 11 , 12 , 13 และ 14

ศธภ.10 : ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.หนองคาย

บ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สป.ศธ. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

>>More

ศธภ.10 : ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.อุดรธานี

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สป.ศธ. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

>>More

ศธภ.10 : ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.เลย

บ่ายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ เดินทางไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

>>More

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.172.217.174
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ