Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

admin_reo10

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุม Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ 2) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการดังกล่าว ผ่านระบบ Zoomณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศึกษาธิการภาค 10 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามวัดป่าบ้านโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการ โดยกระบวนการCIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พังโคน และคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 อนุญาตให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินโครงการโดยกระบวนการ CIPP Model ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.พิมพ์ลดา ธัญพรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพังโคนและคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

การประชุม กศจ.บึงกาฬ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.บึงกาฬ ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference