Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564”

วันที่ 22 กันยายน 2564  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564” เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงผลการบริหารจัดการการศึกษาของแต่ละจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex ซึ่งดำเนินการจัดเวทีเสวนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูล ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting.

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต และสำนักงาน กศน. 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 70 คน.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เป็นวิทยากร ในพิธีปิดการประชุม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.172.217.174
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ