นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร รักษาการนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟัความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ดดยเข้าร่วมประชุมด้านแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ฉบับปรับปรุง 2563 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 2. กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 3. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 4. ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 5.การสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม

More>>

ศธภ.10 ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127

นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” โดยการวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กระมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

More>>

ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.นวศ.เชี่ยวชาญ และคณะ ร่วมงานวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 2 คน ได้แก่ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

More>>

ปลัด ศธ.เป็นประธานประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรทพีเคเพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการรวมตัวกัน ของ ๗ จังหวัด (3+4 จังหวัด) 3 จังหวัด จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม 4 จังหวัด จากเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ อำนาจเจริญ เลย และสกลนคร โดยร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ 2. บูรณาการการใช้ข้อมูลในการจัดการศึกษา 3. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ 4 พันธกิจ คือ 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 2.ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ การใช้ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาในพื้นที่ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 3.ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 7 ผลลัพธ์ คือ การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้ง 7 จังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด จำนวน 150 คน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการในพื้นที่

More>>

นายปรีดี ภูสีน้ำ รก.ศึกษาธิการภาค 10 มอบนโยบายให้บุคลากร สนง.ศธภ.10

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงาน และพบปะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยสรุป ดังนี้ นโยบาย “ขอให้ดีกว่าเดิม และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข” จุดเน้น “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ ชื่นชมผลงานร่วมกัน” แนวทางการดำเนินงาน “ มองอดีต เตรียมปัจจุบัน เป้ามั่นสู่อนาคต”

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :