นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

โครงการ

การประชุมสร้างการรับรู้การจัดทำคำรับรองฯ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน วิทยากรได้แก่ อาจารย์อัจฉรา รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกระบวนการ และวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป ซึ่งผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด, บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน, และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทิ้งสิ้น 65 คน

MORE>>

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ฯ ภาคอีสาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี- นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับท่านประธาน และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More>>

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศึกษาธิการภาค 10 – 14 , ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีวิทยาการคือ ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

More>>

สัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SYMPOSIUM 2019

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ REO 10 SYMPOSIUM 2019 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ 3 กิจกรรม ได้แก่ TFE , Coaching Teams และ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่

More>>

โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศสนุวงศ์ ศธภ. 10

วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนาคารา โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษา จำนวน 400 คน

More>>

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :