Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าว่ร่วมประชุมจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต และสำนักงาน กศน. 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 70 คน.

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 4 คน และผู้นิเทศ 3 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผ่านระบบ Google Meet

การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับภาค

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยวิธีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  300  คน

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference