Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 4 คน และผู้นิเทศ 3 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผ่านระบบ Google Meet

การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับภาค

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยวิธีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  300  คน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุม Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ 2) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของคระกรรมการดังกล่าว ผ่านระบบ Zoomณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกฯ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย) เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดในพื้นที่ จำนวน 25 ราย โดยการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมสังเกตการณ์ประชุม ผ่านระบบ Google meet.

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.239.160.86
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ