Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกฯ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการภาค 10 เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย) เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย จากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดในพื้นที่ จำนวน 25 ราย โดยการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมสังเกตการณ์ประชุม ผ่านระบบ Google meet.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.หนองหานวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชนมีความภาคภูมิใจ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายศักดิ์ดา จำปาหอม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.บ้านดงอุดม อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านดงอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณนายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ รร.บ้านหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นี่ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.

ศธภ.10 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผลการประเมินสรุปได้ว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน มีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยได้ตระหนักและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง และอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายปฐมพงษ์ สมอฝาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.172.217.174
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ