Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10

ข่าวสารจากกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 2564

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ จากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 2) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และ 3) บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 40 คน
– วิทยากรในการประชุมฯ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และคณะ และ
3. ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

MORE>>

การประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงานฯ จาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้มอบนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการสุ่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายฯ ดังกล่าว ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดเลย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่ง ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้ให้หลักการทำงานโดย ยึดหลักราชการ ประสานความร่วมมือ ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยเมตตาธรรม.

เพิ่มเติม>>

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค (ศธภ.10)

 วันที่ 17 พ.ย. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศธภ.10 โดยมี นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรของ ศลยก. จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ได้มอบนโยบายและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการบูรณาการงาน การทำงานร่วมกัน งานที่ทำต้องดีกว่าเดิม ให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข.

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.230.143.40
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10