Regional Education Office No.10

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you'll see anything here. :)

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าว่ร่วมประชุมจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม conference คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  More>>>

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์แบบ Video Conference (Zoom)

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564…อ่านต่อ

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหาร และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์แบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระพีภรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
และผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ บริเวณ ลานหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)…อ่านต่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระพีภรรณ ร้อยพิลาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบออนไลน์ VideoConference (ZoomMeeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน…อ่านต่อ

ข่าวสารจากกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกันการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะ เป็นวิทยากร ในพิธีปิดการประชุม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ วิทยากรได้แก่ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะ เป็นวิทยากร

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ จากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 2) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และ 3) บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 40 คน
– วิทยากรในการประชุมฯ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และคณะ และ
3. ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด

MORE>>

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้มอบนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการสุ่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายฯ ดังกล่าว ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รองศึกษาธิการจังหวัดเลย รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่ง ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้ให้หลักการทำงานโดย ยึดหลักราชการ ประสานความร่วมมือ ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยเมตตาธรรม.

เพิ่มเติม>>

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุม conference คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  More>>>

เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ประชุมคณะกรรมการ สรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม google meet รับสมัครวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reo10.moe.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0 4218 0661 ต่อ 151

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานทำความสะอาด (หญิง) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย.

ข่าวสารจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าว่ร่วมประชุมจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 คน

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 12 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4 เขต และสำนักงาน กศน. 5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รวมทั้งสิ้น 70 คน.

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 สนับสนุนให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ดร.วิรัตน์ แก้วสุด เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ครูผู้สอน 4 คน และผู้นิเทศ 3 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 108 คน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค10 ได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ด้วยวิธีการใช้ระบบประชุมออนไลน์ Google meet โดยมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน และครูผู้สอน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  300  คน

ข่าวสารจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ปีการศึกษา 2563-2564…อ่านต่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ลงพื้นที่อำเภอ    หนองหาน ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สพม.อุดรธานี สปพ.อด.3…อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ดำเนินการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬและคณะร่วมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สถิติเว็บไซต์
วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 54.165.57.161
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :
ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10
ถาม - ตอบ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ระบบจองห้องประชุม Conference