สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาคในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับภาค (Demand และ Supply) 3) เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้เรียนที่เรียนต่อสายอาชีวศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะถูกนำไปเป็นข้อมูลการปรับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ให้สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน เป็นกรอบสำคัญในการพัฒนาทิศทางกำลังคนในระยะ 20 ปี
กลุ่มเป้าหมายการประชุมสนทนากลุ่มครั้งนี้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. อปท. และเอกชน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. อปท. อาชีวะ และ เอกชน
กลุ่มที่ 3 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย สถานประกอบกา ผู้แทนชุมชน จำนวน 2 คน แรงงานจังหวัด จำนวน 1 คน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า
@ โรงแรมอาร์โฟโต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ SDGs ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุม วัตถุประสงค์ 1) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับพื้นที่ 2) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สาระสำคัญข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินการในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมฯ จำนวน 100 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ประกอบด้วย 1. ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3. ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 4. ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด 5. ผู้แทนสำนักงาน กศน. จังหวัด 6. ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 8. ผู้แทนแรงงานจังหวัด 9. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10. ผู้แทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา / โรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. สังกัด สช. สังกัด อปท. ตชด. 11. ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา มาร่วมประชุม ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 3. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 5. โรงเรียนเซนต์เมรี่ 6. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและกิจกรรมกระบวนการกลุ่มแบบ Active Learning วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก ดร ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ

More>>

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร. 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

More>>

การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น โดยการตรวจราชการในวันนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้
More>>

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.231.228.109
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :