สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายปรีดี  ภูสีน้ำ
รองศึกษาธิการภาค 10
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมนฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยกา่รกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมฯ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำพปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา่รศึกษามัธยมศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกขน จำนวน 50 คน หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมงประกอบด้วย 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1)ศิลปการพูด การนำเสนอ 2)เทคนิคการใชั้สื่อ 3)จิตวิทยาการเรียนรู้ 4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล และ 6) การสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนำ วิทยากรในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัทมีดีเอ็นเตอร์เทร็นนิ่ง จำกัด และ อาจารย์ณัฎฐณิชชา สิงห์บุระอุดม วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแบบ Active Training เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีสถานศึกษานำผลงานมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 10 โครงการ

>>More

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

>>More

ติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนิเทศและติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

>>More

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมฯการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลัตรสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

>>More

ศึกษาดูงานตามหลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร

การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน ด้านธุรกิจการค้าและการบริการด้านอาหาร ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย อุดรธานี และอุดรฟลาวเวอร์ เมนล่อนฟาร์ม ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (หลักสูตรการค้าและการบริการด้านอาหาร) โดยความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

>>More

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 35.175.172.211
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :