สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ

วันที่ 18 กย.61 สำนักงานศึกษาธิการภาค10 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบค้นเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ และพิธีมอบป้ายชุมชน เกียรติบัตร โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี เยาวชนแกนนำของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง มานำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนอัตลักษณ์ในพื้นที่

>>More

ศธภ.10 ร่วมกับ ศธจ.5 จังหวัด จัดประชุมสรุปผลโครงการเวทีและประชาคม

วันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ท่านสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 300 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการเวทีและประชาคมฯ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนการการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามบริบทอัตลักษณของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเลยที่เป็นพื้นที่นำร่อง

>>More

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แนวคิดโครงการ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แนวคิดโครงการ (Project Idea) ด้านการศึกษาระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ดีมานพ และ ดร.จริญญา สายหยุด จากสำนัก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวิชิตา สมบูรณ์ ผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. รองศึกษาธิการภาค 11, 12 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 – 14 ได้ระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง การจัดทำโครงการฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาระดับภูมิภาคร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

>>More

การประชุมปฏิบัติการ Project Idea 15 สค. 61

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวคิดโครงการ (Project Idea) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 11 12 13 14 และจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คือ ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร และ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี คือ อาจารย์กศิพัฎญ์ ทองแถม

>>More

พิธีเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ว.การอาชีพกุมภวาปี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ประธานในพิธีได้แก่ ดร.พิชัย วาจนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้กล่าวรายงานได้แก่ นายรัตศักดิ์ สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คือ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี และ ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จำนวน 40 คน

>>More

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 34.232.62.209
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :

ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10