สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

นายธนู  ขวัญเดช
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 10

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1763/2560 และตัวแทนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

>>More

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธาน

>>More

ศธภ. 10 จัดประชุมฯ จัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11, 12, 13, 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2563) ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ให้เกียรติเป็นประธาน โดยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ดังนี้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/นายกศิพัฎญ์ ทองแกม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

>>More

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

>>More

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตำรับรองฯ สนง.ศธจ.หนองบัวลำภู

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

>>More

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 18.206.194.134
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :

ข้อมูลการประเมิน ITA ศธภ.10