สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการฯ(ศธภ.10-14) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาของนักเรียน ม.3, ม.4 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.,สช. อปท. และ ปวช.1 และประชุมสนทนากลุ่ม ของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโรแมนติค อำเภอเมืองขอนแก่น

ศธภ.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา อุ่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงนผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลาด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 8

 

ประชุมติดตามการทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมติดตามการทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพรรณศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากศึกษาธิการภาค 10-14 และศึกษาธิการจังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละภูมิภาค

 

การประชุมการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กรของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน

More>>

เรื่องล่าสุด

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ : _
ผู้เข้าชมเมื่อวาน : _
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : _
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : _
ผู้เข้าชมทั้งหมด : _
=========
IP ของคุณ : 3.231.228.109
Browser ของคุณ :
ระบบปฏิบัติการของคุณ :